Shindo Ryu Shotokan Karate-Do Association

Malta,
(3567) 949-2043 Call Sensei Alfred Cassar 5th Dan